Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বিধবা ভাতা

আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের বিধবা ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা ও ব্যাংক হিসাবঃ (১৩৩জন)।

 

ক্রঃনং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

ভাতা পরিশোধ বহি নং

গ্রাম /মহল্লার নাম

ওয়ার্ড নং

১ম ভাতা শুরুর তারিখ

ব্যাংক হিসাব নং

       1.             

মিসেস মুইছাংথুই র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংম্রা র্মামা

৯১

মংপ্রু পাড়া

১নং

০১/০৯/৯৯

১৩৯

       2.             

মিসেস শৈনুচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংনু র্মামা

৯২(১)

ওয়াব্রাই পাড়া

১নং

০১/০১/১১

১৪০

       3.             

মিসেস চিংওয়াপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ প্রুথোয়াই র্মামা

৯৩

মংপ্রু পাড়া

১নং

০১/০৯/৯৯

১৪১

       4.             

মিসেস মোসাউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংথুইখয় র্মামা

৯৪

১নং

০১/০৯/৯৯

১৪২

       5.             

মিসেস পাইচাইন্দা র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংথোয়াই র্মামা

৯৫

গুড়া পাড়া

১নং

০১/০৯/৯৯

১৪৩

       6.             

মিসেস পুওয়ংশৈনু র্মামা

স্বাঃমৃঃ উখয় র্মামা

১৮৯

ওয়াব্রাই পাড়া

১নং

০১/০৭/০২

১৪৪

       7.             

মিসেস নুহ্লাপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ ফুয়ইশৈ র্মামা

৩০৭

মংথোয়াই পাড়া

১নং

০১/০৭/০৩

১৪৫

       8.             

মিসেস থুইহ্লাউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ সানুচিং র্মামা

৩০৮

মংপ্রু পাড়া

১নং

০১/০৭/০৩

১৪৬

       9.             

মিসেস মাশৈউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ নুথোয়াইমং র্মামা

৩০৯

ওয়াব্রাই পাড়া

১নং

০১/০৭/০৩

১৪৭

    10.             

মিসেস চনুপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ উক্যচিং র্মামা

৩১০

মংপ্রু পাড়া

১নং

০১/০৭/০৩

১৪৮

    11.             

মিসেস উয়ইনৈ র্মামা

স্বাঃমৃঃ শৈহ্লাচিং র্মামা

৩১১

১নং

০১/০৭/০৩

১৪৯

    12.             

মিসেস রৌকিম বম

স্বাঃমৃঃ নেইখুপ বম

৪৩৩

হেডম্যান পাড়া

১নং

০১/০৭/০৪

১৫০

    13.             

মিসেস পাঁইয়ই র্মামা

স্বাঃমৃঃ সাইসাঅং র্মামা

৪৩৪

মংপ্রু পাড়া

১নং

০১/০৭/০৪

১৫১

    14.             

মিসেস হ্লামংচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ চিংনুমং র্মামা

৪৮৭

১নং

০১/০৭/০৫

১৫২

    15.             

মিসেস দেবী তং

স্বাঃমৃঃ আপারী তং

৯৬

খক্ষ্যং পাড়া

২নং

০১/০৯/৯৯

১৫৩

    16.             

মিসেস কম্যালতা তং

স্বাঃমৃঃ কুমার তং

৯৭

চিনামুখী পাড়া

২নং

০১/০৭/০৯

১৫৪

    17.             

মিসেস গেলাবী তং

স্বাঃমৃঃ অনংগং তং

৯৮

চিনি পাড়া

২নং

০১/০৯/৯৯

১৫৫

    18.             

মিসেস রূপাপতী তং

স্বাঃমৃঃ পুর্নচন্দ্র তং

৯৯

রুরু পাড়া

২নং

০১/০৯/৯৯

১৫৬

    19.             

মিসেস কুববি তং

স্বাঃমৃঃ থুইয়াধন তং

১০০

লক্ষীচন্দ্র পাড়া

২নং

০১/০৯/০৬

১৫৭

    20.             

মিসেস রেশনতি তং

স্বাঃমৃঃ বিনয় তং

১৯০

২নং

০১/০৭/০২

১৫৮

    21.             

মিসেস রস্বতিমালা তং

স্বাঃমৃঃ টিগেন্দ্র তং

৩১২

২নং

০১/০৭/০৩

১৫৯

    22.             

মিসেস লক্ষীনি তং

স্বাঃমৃঃ রুতিমোহন তং

৩১৩

২নং

০১/০৭/০৩

১৬০

    23.             

মিসেস সত্যমালা তং

স্বাঃমৃঃ চড়ইয়া তং

৩১৪

চিনি পাড়া

২নং

০১/০৭/০৩

১৬১

    24.             

মিসেস জুঅংসুগী তং

স্বাঃমৃঃ পুবন্যা তং

৩১৫

রুরু পাড়া

২নং

০১/০৭/০৩

১৬২

    25.             

মিসেস সাংমাপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংথুই র্মামা

৩১৬

খেলুং পাড়া

২নং

০১/০৭/০৩

১৬৩

    26.             

মিসেস কালাবি তং

স্বাঃমৃঃ বাসিংমং তং

৪৩৫

রুরু পাড়া

২নং

০১/০৭/০৪

১৬৪

    27.             

মিসেস বংশি মালা তং

স্বাঃমৃঃ লাল মোহন তং

৪৩৬

২নং

০১/০৭/০৪

১৬৫

    28.             

মিসেস চিনামুখী তং

স্বাঃমৃঃ বিজয়কেতন তং

৪৮৮

২নং

০১/০৭/০৫

১৬৬

    29.             

মিসেস কুসুম তং

স্বাঃমৃঃ নোয়ারাম তং

৫১৮

২নং

০১/০৭/০৬

১৬৭

    30.             

মিসেস খুবারুং ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ এন্টুনি ত্রিপুরা

১০১

তারাছা পাড়া

৩নং

০১/০৭/০৮

১৬৮

    31.             

মিসেস নেমএং বম

স্বাঃমৃঃ সাপলে বম

১০৩

মডেল পাড়া

৩নং

০১/০৯/৯৯

১৬৯

    32.             

মিসেস ফরবুতী তং

স্বাঃমৃঃ সামলক্য তং

১০৫

দয়াকুমার পাড়া

৩নং

০১/০৯/৯৯

১৭০

    33.             

মিসেস লালতুয়াংকিম বম

স্বাঃমৃঃ লালহোম বম

১৯১(১)

৩নং

০১/০১/১১

১৭১

    34.             

মিসেস পারথানকিম বম

স্বাঃমৃঃ সুয়াজিক বম

৩১৭(১)

চুয়ানবিল পাড়া

৩নং

০১/০৭/১০

১৭২

    35.             

মিসেস নসিম বম

স্বাঃমৃঃ ঙিনিক বম

৩১৮

চুয়ানবিল পাড়া

৩নং

০১/০৭/০৩

১৭৩

    36.             

মিসেস রুংবাতি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ সত্যবান ত্রিপুরা

৩১৯

ত্রিপুরা পাড়া

৩নং

০১/০৭/০৩

১৭৪

    37.             

মিসেস থিয়ামঙেন বম

স্বাঃমৃঃ জুয়ানলেই বম

৩২০

চুয়ানবিল পাড়া

৩নং

০১/০৭/০৩

১৭৫

    38.             

মিসেস নেমএং বম

স্বাঃমৃঃ রেমখুপ বম

৩২১

মডেল পাড়া

৩নং

০১/০৭/০৩

১৭৬

    39.             

মিসেস ফুলমতি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ হাদমনি ত্রিপুরা

৪৩৭

মহেন্দ্র পাড়া

৩নং

০১/০৭/০৪

১৭৭

    40.             

মিসেস লালনুনময় বম

স্বাঃমৃঃ সিয়ামথাং বম

৪৩৮

চুয়ানবিল পাড়া

৩নং

০১/০৭/০৫

১৭৮

    41.             

মিসেস তিস্নয়ারএং বম

স্বাঃমৃঃ রুয়ালসুম বম

৪৮৯

মডেল পাড়া

৩নং

০১/০৭/০৫

১৭৯

    42.             

মিসেস নুচিংপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ অংনুচিং র্মামা

১৯২

শীলবাধা পাড়া

৪নং

০১/০৭/০২

১৮০

    43.             

মিসেস জিরইয়াং বম

স্বা মৃত মানতি্লং বম

১০২(১)

মডেল পাড়া

৩নং

০১/০৭/১১

১৮১

    44.             

মিসেস ম্যায়েনু র্মামা

স্বাঃমৃঃ চথোয়াই র্মামা

১০৬

ফুসাউ পাড়া

৪নং

০১/০৯/৯৯

১৮২

    45.             

মিসেস মাচহ্লা র্মামা

স্বাঃমৃঃ কোয়াইসাংমং র্মামা

১০৭

শীলবাধা পাড়া

৪নং

০১/০৯/৯৯

১৮৩

    46.             

মিসেস মেসাংবু র্মামা

স্বাঃমৃঃ অংথোয়াইউ র্মামা

১০৮

৪নং

০১/০৭/০৩

১৮৪

    47.             

মিসেস মাসাংউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ উহ্লা র্মামা

১০৯

৪নং

০১/০৯/৯৯

১৮৫

    48.             

মিসেস উয়ইচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ উসাচিংর্মামা

১১০(১)

চহ্লা পাড়া

৪নং

০১/০১/১১

১৮৬

    49.             

মিসেস প্রুসাংমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ চশৈউ র্মামা

৩২২

চহ্লা পাড়া

৪নং

০১/০৭/০৩

১৮৭

    50.             

মিসেস উম্যাচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ হ্লাথোয়াইউ র্মামা

৩২৩

শীলবাধা পাড়া

৪নং

০১/০৭/০৩

১৮৮

    51.             

মিসেস মিনুচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ ক্যসা র্মামা

৩২৪

৪নং

০১/০৭/০৩

      189       

    52.             

মিসেস হ্লায়েপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ চশৈপ্রু র্মামা

৩২৫

ফোসাউ পাড়া

৪নং

০১/০৭/০৩

      190       

    53.             

মিসেস ঞাক্রয়প্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ থুইচিং র্মামা

৩২৬

শীলবাধা পাড়া

৪নং

০১/০৭/০৩

      191       

    54.             

মিসেস ক্রাখয় র্মামা

স্বাঃমৃঃ উথোয়ই র্মামা

৪৩৯

চহ্লা পাড়া

৪নং

০১/০৫/০৭

      192       

    55.             

মিসেস মেউচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংঞাই র্মামা

৪৪০

শীলবাধা পাড়া

৪নং

০১/০৭/০৪

      193       

    56.             

 মিসেস ম্রাসাংথুই র্মামা

স্বাঃমৃঃ পুথুই মার্মা

৪৯০

৪নং

০১/০৭/০৫

      194       

    57.             

মিসেস মাখয়ই র্মামা

স্বাঃমৃঃ ছোখং র্মামা

১১১

কচ্ছপতলী পাড়া

৫নং

০১/০৯/৯৯

      195       

    58.             

মিসেস পুওয়াইমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংবু র্মামা

১১২

বেক্ষ্যং পাড়া

৫নং

০১/০৯/৯৯

      196       

    59.             

মিসেস মেপ্রুমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ মনা র্মামা

১১৩

কচ্ছপতলী পাড়া

৫নং

০১/০৯/৯৯

      197       

    60.             

মিসেস খ্যাইথুই র্মামা

স্বাঃমৃঃ চিংসামং র্মামা

১১৪

৫নং

০১/০৯/৯৯

      198       

    61.             

মিসেস ক্রয়সাংউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংহ্লাঅং র্মামা

১১৫

৫নং

০১/০৯/৯৯

      199       

    62.             

মিসেস মাসিংনু র্মামা

স্বাঃমৃঃ চনুমং র্মামা

১৯৩

৫নং

০১/০১/১০

      200       

    63.             

মিসেস মেস্যাচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ ফোশৈউ র্মামা

৩২৭

৫নং

০১/০১/১০

      201       

    64.             

মিসেস ওয়াইসাংথুই র্মামা

স্বাঃমৃঃ থোয়াইফহ্রী র্মামা

৩২৮

৫নং

০১/০৭/০৩

      202       

    65.             

মিসেস মেদোমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ ক্যাইপ্রুঅং র্মামা

৩২৯

৫নং

০১/০৭/০৩

      203       

    66.             

মিসেস মোসাংচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ ক্যবাই র্মামা

৩৩০

বেক্ষ্যং পাড়া

৫নং

০১/০৭/০৩

      204       

    67.             

মিসেস ক্যাইমাথুই র্মামা

স্বাঃমৃঃ ক্যখয়ইপ্রু র্মামা

৩৩১

লেগই পাড়া

৫নং

০১/০৭/০৩

      205       

    68.             

মিসেস আপুমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ ইঞাইমং র্মামা

৪৪১

কচ্ছপতলী পাড়া

৫নং

০১/০৭/০৪

      206       

    69.             

মিসেস মেসেমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ চাইসাঅং র্মামা

৪৪২

৫নং

০১/০৭/০৪

      207       

    70.             

মিসেস জাইমাপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ ক্যচিংউ র্মামা

৪৯১

৫নং

০১/০৭/০৫

      208       

    71.             

মিসেস ক্রাসাংচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ শৈউচিং র্মামা

৫১৯

বেক্ষ্যং পাড়া

৫নং

০১/০৭/০৬

      209       

    72.             

মিসেস য়ইনুপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংলোয়াই র্মামা

৫৩২

কচ্ছপতলী পাড়া

৫নং

০১/০৭/০৯

      210       

    73.             

মিসেস আমুইমা মার্মা

স্বাঃমৃঃ উচমং মার্মা

১১৬(১)

৬নং

০১/০৭/১১

      211       

    74.             

মিসেস রংগনি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ অতিরাং ত্রিপুরা

১১৭

সাধুচন্দ্র পাড়া

৬নং

০১/০৭/০৯

      212       

    75.             

মিসেস দুমে র্মামা

স্বাঃমৃঃ উফোসা মার্মা

১১৮(১)

কচ্ছপতলী পাড়া

৬নং

০১/০৭/১১

      213       

    76.             

মিসেস মোস্বাপতি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ জগৎচন্দ্র ত্রিপুরা

১১৯

নারাই পাড়া

৬নং

০১/০৯/০৬

      214       

    77.             

মিসেস ফবাপতি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ শুকুমার ত্রিপুরা

১২০

৬নং

০১/০৭/০৯

      215       

    78.             

মিসেস আইলাভি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ হিন্দুহা  ত্রিপুরা

১৯৪(১)

সাধুচন্দ্র পাড়া

৬নং

০১/০১/১১

      216       

    79.             

মিসেস বারতি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ লক্ষীধন ত্রিপুরা

৩৩২

নারাই পাড়া

৬নং

০১/০৭/০৩

      217       

    80.             

মিসেস ক্রাহ্লাউ তং

স্বাঃমৃঃ সকরমনি তং

৩৩৩

সূর্যবান পাড়া

৬নং

০১/০৭/০৩

      218       

    81.             

মিসেস মেপ্রু মার্মা

স্বাঃমৃঃ শৈমাচিং মার্মা

৩৩৫(১)

কচ্ছপতলী পাড়া

৬নং

০১/০৭/১১

      219       

    82.             

মিসেস অছারু ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ বিরবাহু ত্রিপুরা

৩৩৬(১)

নারাই পাড়া

৬নং

০১/০৭/১১

      220       

    83.             

মিসেস হ্লাপাইসোওয়াং

স্বাঃমৃঃ সানুপ্রু মার্মা

৪৪৩(১)

কচ্ছপতলী পাড়া

৬নং

০১/০৭/১১

      221       

    84.             

মিসেস খিয়তি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ বিশ্বজয় ত্রিপুরা

৪৯২

নারাই পাড়া

৬নং

০১/০৭/০৫

      222       

    85.             

মিসেস থুইসাং মার্মা

স্বাঃমৃঃ শৈঅংপ্রু মার্মা

৪৪৪(১)

লাপাইগয় পাড়া

৬নং

০১/০৭/১১

      223       

    86.             

মিসেস তরুনীমালা তং

স্বাঃ মৃত যোগ্যমনি তং

১০৪(১)

প্রতিজ্ঞা পাড়া

৩নং

০১/০৭/১০

      224       

    87.             

মিসেস ম্রাখ্যাইচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ উনুমং র্মামা

১২১

হ্লাফাইগই পাড়া

৭নং

০১/০৯/৯৯

      225       

    88.             

মিসেস মেউসাং র্মামা

স্বাঃমৃঃ পাইসা র্মামা

১২২

গোরিক্ষ্যং পাড়া

৭নং

০১/০৯/৯৯

      226       

    89.             

মিসেস হ্লাচিংপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ হ্লাথোয়াইচিং র্মামা

১২৩

পাইক্ষ্যং পাড়া

৭নং

০১/১১/০৮

      227       

    90.             

মিসেস রেদামা র্মামা

স্বাঃমৃঃ থোয়াইচিং র্মামা

১২৪

আংগা পাড়া

৭নং

০১/০৭/১০

      228       

    91.             

মিসেস ম্রাচ র্মামা

স্বাঃমৃঃ ফলাজাই র্মামা

১২৫

৭নং

০১/০৯/৯৯

      229       

    92.             

মিসেস সিরলতা তং

স্বাঃমৃঃ রতন তং

১৯৫

বিজয় পাড়া

৭নং

০১/০১/১০

      230       

    93.             

মিসেস ওয়াইসাংউ র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংথোইচিং

৩৩৭

আংগা পাড়া

৭নং

০১/০৭/০৩

      231       

    94.             

মিসেস নুথুই র্মামা

স্বাঃমৃঃ বৈদ্য র্মামা

৩৩৮

৭নং

০১/০৭/০৩

      232       

    95.             

মিসেস লুমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ বাইশে র্মামা

৩৩৯

হ্লাফাইগই পাড়া

৭নং

০১/০৭/০৩

      233       

    96.             

মিসেস প্রুমা র্মামা

স্বাঃমৃঃ মংসাবোয়া র্মামা

৩৪০

গোরিক্ষ্যং পাড়া

৭নং

০১/০৭/০৩

      234       

    97.             

মিসেস উচমে র্মামা

স্বাঃমৃঃ উচমং র্মামা

৩৪১

হ্নাঠুক্রী পাড়া

৭নং

০১/০৭/০৩

      235       

    98.             

মিসেস মেচিঞো র্মামা

স্বাঃমৃঃ চাইহ্লা র্মামা

৪৪৫

হ্লাফাইগই পাড়া

৭নং

০১/০৭/০৪

      236       

    99.             

মিসেস ওয়েসাপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ প্রুথুই র্মামা

৪৪৬

গোরিক্ষ্যং পাড়া

৭নং

০১/০৭/০৪

      237       

100.             

মিসেস সানুপ্রু র্মামা

স্বাঃমৃঃ অংচাইসা মার্মা

৪৯৩

আংগা পাড়া

৭নং

০১/০৭/০৫

      238       

101.             

মিসেস নিরূবুতি তং

স্বাঃমৃঃ সাধ্যমনি তং

১২৬

ভাংগামুরা পাড়া

৮নং

০১/০৯/৯৯

      239       

102.             

মিসেস সুতনপুরি তং

স্বাঃমৃঃ মগসুদ্ধ তং

১২৮

৮নং

০১/০৯/৯৯

      240       

103.             

মিসেস সনামুখী তং

স্বাঃমৃঃ বারীচন্দ্র তং

১২৯

জামাচন্দ্র পাড়া

৮নং

০১/০১/১০

      241       

104.             

মিসেস জরটকালী তং

স্বাঃমৃঃ আননজয় তং

১৩০

৮নং

০১/০৯/৯৯

      242       

105.             

মিসেস লতাপুরী তং

স্বাঃমৃঃ কুম্ভচন্দ্র তং

১৯৬

বিজয় পাড়া

৮নং

০১/০৭/০২

      243       

106.             

মিসেস স্বপ্নপুরি তং

স্বাঃমৃঃ শুভমালা তং

৩৪২

বটলী পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৩

      244       

107.             

মিসেস উনুচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ পাইমংথুই র্মামা

৩৪৩

৮নং

০১/০৭/০৩

      245       

108.             

মিসেস চর্নলতা তং

স্বাঃমৃঃ আনন্দকুমার তং

৩৪৪

জামাচন্দ্র পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৩

      246       

109.             

মিসেস সূর্যদেবী তং

স্বাঃমৃঃ বিশুচান তং

৩৪৫

চানমুনি পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৩

      247       

110.             

মিসেস হ্লাসিংচিং র্মামা

স্বাঃমৃঃ চশৈচিং র্মামা

৩৪৬

পাইক্ষ্যং পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৩

      248       

111.             

মিসেস শিতাদেবী তং

স্বাঃমৃঃ অংথোয়াইচিং র্মামা

৪৪৭

জামাচন্দ্র পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৪

      249       

112.             

মিসেস দয়াবতী তং

স্বাঃমৃঃ তারাকুমার তং

৪৪৮

বিজয় পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৪

      250       

113.             

মিসেস পঞ্জবুতি তং

স্বাঃমৃঃ পূর্ণগমনি তং

৪৯৪

জামাচন্দ্র পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৫

      251       

114.             

মিসেস গুল মালা তং

স্বাঃমৃঃ রেতনকুমার তং

৫২০

বিজয় পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৬

      252       

115.             

মিসেস মনবুতি তং

স্বাঃমৃঃ নাতো চন্দ্র তং

৫৩৩

জামাচন্দ্র পাড়া

৮নং

০১/০৭/০৯

      253       

116.             

মিসেস দ্বিজেন মালা তং

স্বাঃমৃঃ ফুলকুমার তং

১৩১

ওয়াগই পাড়া

৯নং

০১/০৯/৯৯

      254       

117.             

মিসেস দিরিন্দ্র বালা তং

স্বাঃমৃঃ মেরেয়া তং

১৩২

৯নং

০১/০৯/৯৯

      255       

118.             

মিসেস শিশু মালা তং

স্বাঃমৃঃ রাজেন্দ্র তং

১৩৩

৯নং

০১/০৯/৯৯

      256       

119.             

মিসেস আনোয়ারা বেগম

স্বাঃমৃঃ রুহুল আমিন

১৩৪

৯নং

০১/০৯/৯৯

      257       

120.             

মিসেস খ্যাইগপুরী  তং

স্বাঃমৃঃ শিকলচান তং

১২৭

বিজয় পাড়া

৮নং

০১/০৯/৯৯

      258       

121.             

মিসেস মাসা খিয়াং

স্বাঃ মৃত অংশৈহ্লা খিয়াং

৩৩৪

রুলকি পাড়া

৬নং

০১/০৭/০৯

      259       

122.             

মিসেস আধুরী তং

স্বাঃমৃঃ নাইধন তং

৩৪৭

৯নং

০১/০৭/০৩

      260       

123.             

মিসেস রাভাইটবি তং

স্বাঃমৃঃ নাগকালা তং

৩৪৮

পুনবাসন পাড়া

৯নং

০১/০৭/০৩

      261       

124.             

মিসেস কালাচুগী তং

স্বাঃমৃঃ বুদ্ধিরাম তং

৩৪৯

ওয়াগই পাড়া

৯নং

০১/০৭/০৩

      262       

125.             

মিসেস সঞ্জু বড়ুয়া

স্বাঃমৃঃ নিরঞ্জন বড়ুয়া

৩৫০

৯নং

০১/০৭/০৩

      263       

126.             

মিসেস ছায়ারানী বড়ুয়া

স্বাঃমৃঃ খোকন বড়ুয়া

৪৪৯

৯নং

০১/০৭/০৪

      264       

127.             

মিসেস আয়েশা বেগম

স্বাঃমৃঃ আবদুল হাকিম

৪৫০

৯নং

০১/০৭/০৪

      265       

128.             

মিসেস লতিকা বড়ুয়া

স্বাঃমৃঃ নিখিল বড়ুয়া

৪৯৫

৯নং

০১/০৩/০৮

      266       

129.             

মিসেস ভুলু আকতার

স্বাঃমৃঃ আব্দুর রশিদ

৫২১

৯নং

০১/০৪/০৮

      267       

130.             

মিসেস মিরা মঞ্জুমদার

স্বাঃমৃঃ বিপুলকামিত্ম মঞ্জুমদার

৫৩৪

৯নং

০১/০৭/০৯

      268       

131.             

মিসেস পুনমালা তং

স্বাঃমৃঃ পরাধীন তং

১৩৫

৯নং

০১/০৯/৯৯

      269       

132.             

মিসেস ননী প্রভা দাশ

স্বাঃমৃঃ নগেন্দ্রঘোষ দাশ

১৮৮

৯নং

০১/০৯/৯৯

      270       

133.             

মিসেস মঞ্জু রানী দাশ

স্বাঃমৃঃ বাবুল দাশ

৩৫১

৯নং

০১/০৭/০৩ঃ

      271