Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতা

বয়স্ক ভাতার তালিকা

BDwbqb t Av‡j¶¨s

µt bs

DcKvi‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

eqm

MÖvg /gnj­vi bvg

IqvW© bs

fvZvcwi‡kva ewn bs

1g fvZv cÖvwßi ZvwiL

cÖwZ¯’vcb msµvšÍ Z_¨

M„nxZ fvZvi cwigvY

Aewkó fvZvi cwigvY

gšÍe¨

fvZv ‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

ZvwiL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 1.  

wg‡mm IqvwPs gvg©v

¯^vt g„Zt-ˆk‡_vqvB 

94

¸iv cvov

1bs

91(1)

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve IqvBgs gvg©v

wcZv-g„t- PvB‡_vqvBD

84

H

1bs

92

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm cyn¬vgv gvg©v

¯^vt gsmvby gvg©v

76

H

1bs

93(1)

01/01/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve ‡_vqvBPcÖ“  gvg©v

wcZv-cÖ“‡_vqvAsgvg©v

88

H

1bs

94(1)

01/05/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm DgªvwPs gvg©v

¯^vt gs‡_vqvB gv©gv

72

H

1bs

95

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve wPsmvby gvg©v

wcZv-g„t- gsTvD gvg©v

73

gscÖ“ cvov

1bs

96(1)

01/01/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm gvDwPs gvg©v

¯^vt PvBsM¨ gvg©v

89

H

1bs

97

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve K¨wPs gv©gv

wcZv-‡_vqvB gs gvg©v

88

¸ov cvov

1bs

98

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm µvevBD gv©gv

¯^vt ‡_vqvBAs cÖ“  gvg©v

76

gscÖ“ cvov

1bs

99

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve K¨‡_vqvBLq gvg©v

wcZv-g„tÑAsM¨cÖ“ gvg©v

72

H

1bs

100

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve _~BPvgs gvg©v

wcZv-g„Z †Kvjvgs

91

gscÖ“  cvov

1bs

362

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm gvn¬vwPs gvg©v

¯^vt DwPgs gvg©v

90

H

1bs

371

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve ‡O‡dv gvg©v

wcZv-g„tDn¬vcÖ“ gvg©v

88

H

1bs

482

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve‡_vqvBK¨RvB gvg©v

wcZv-g„Z gsTvB

73

H

1bs

483

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm _yBmvsgv gvg©v

¯^vt gsmD gvg©v

75

¸iv cvov

1bs

496

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve cÖ“†_vqvBAs gvg©v

wcZv-g„ZwPsn¬v gvg©v

81

H

1bs

544

01/07/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm DbvBwPs gvg©v

¯^vt n¬vwPsgs gvg©v

89

‡bvqv cviv

1bs

558(1)

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve gs‡_vqvB gvg©v

wcZv-g„Z gs‡Tvq

85

¸iv cvov

1bs

599

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm-cvBgvcÖ“ gvigv

¯^vt- gs‡_vqvB gvigv

81

¸iv cvov

1bs

674

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm-cyIqvB gvigv

¯^v:g„t-ˆkBRvBD gvigv

92

H

1bs

715

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve-wPsn¬vcÖ“ gvigv

wcZv-†_vqvBAs gvigv

85

‡bvqv cviv

1bs

733

01/07/09

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm Bbwe Zs

¯^vt c‡_vqvB Zs

95

wPwb cvov

2bs

101

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve j¶x P›`ª Zs

wcZv-g„Z bexbv Zs

89

j¶xP›`ª cvov

2bs

102

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm jvaswb Zs

¯^vt m¤úy Zs

79

wPwb cvov

2bs

103

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm weijZv Zs

¯^vt iwbqv  Zs

86

j¶xP›`ª cvov

2bs

104

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm gvBPvwe Zs

¯^v t g„Z ü`q Zs

82

wPwb cvov

2bs

105

01/07/99

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve P›`ª Rq Zs

wcZv-g„Z SzB¶¨s Zs

73

wPwb cvov

2bs

106

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm ‡gg¨vD gvg©v

¯^vt g„Z –K¨‰kcÖ“ gvigv

81

wLjys cvov

2bs

107(1)

01/07/07

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve bvBR¨ AsZs

wcZv- g„Zwbqgwb Zs

76

j¶xP›`ª cvov

2bs

108(2)

01/01/05

Rbve ivwÎ P›`ª Zs

wcZv- g„ZRMr P›`ªZs

01/07/2009

3600/-

--

 

 1.  

Rbve P›`ª †gvnb Zs

wcZv- g„Z fwMqv Zs

74

j¶xP›`ª cvov

2bs

109(1)

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve P‰k cÖ“ gvg©v

wcZv-g„Z cvB‰kcÖ“

77

wLjys cvov

2bs

110(2)

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 

 

BDwbqb mgvRKg©xi bvg I ¯^v¶i

wdì mycvifvBRv‡ii bvg I ¯^v¶i

Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmv‡ii bvg I ¯^v¶i

 

 

µt bs

DcKvi‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

eqm

MÖvg /gnj­vi bvg

IqvW© bs

fvZv cwi‡kva ewn bs

1g fvZv cÖvwßi ZvwiL

cÖwZ¯’vcb msµvšÍ Z_¨

M„nxZ fvZvi cwigvY

Aewkó fvZvi cwigvY

gšÍe¨

fvZv ‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

ZvwiL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 1.  

Rbve wcÖqZg Zs

wcZv-g„Z RMr P›`ª Zs

88

j¶xP›`ª cvov

2bs

363

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm ˆgkby gv©gv

¯^vt AvwPgs gvg©v

82

wLjys cvov

2bs

372

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve j¶xRq Zs

wcZv-g„Z ïK¨v Zs

86

wPwb cvov

2bs

484

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve bgb Rq Zs

wcZv-g„Z P›`ª †gvnb Zs

89

H

2bs

485

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm eyw× gvjv Zs

¯^vt Kvjv Pvb Zs

88

H

3bs

486

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve eywØsLyjv Zs

wcZv-g„Z ivBM¨vb Zs

78

j¶xP›`ª cvov

2bs

546(1)

01/04/06

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm isgvBb Zs

¯^vt iv½vgyqv Zs

72

H

2bs

600

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve gwbRq Zs

wcZv-g„- j¶x P›`ª Zs

75

H

2bs

640

01/07/07

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve-K”QK¨ Zs

wcZv-g„-Asa Zs

84

H

2bs

675

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve-cvi‡gvnb Zs

wcZv g„ÑZvwi‡gvb Zs

86

wPwb cvov

2bs

676

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm-‰iBgvjv Zs

¯^v-g„- Rywi\†mb Zs

88

H

2bs

734

01/07/09

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm Kvjvwe Zs

¯^v t cywZb Kzgvi Zs

84

`qvKzgvi cvov

3bs

111

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve gscÖ“ gvg©v

wcZv-g„Z n¬v‡dvD gvg©v

75

`qvKzgvi cvov

3bs

112(1)

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm dz‡Zqv Zs

¯^v t gs‡dvwms

79

H

3bs

113(1)

01/01/01

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve †dwjsZs

wcZv-g„Z iRbx Zs

91

g‡n›`ª cvov

3bs

114

01/04/98

Rbve wek¦ wÎcyiv

wcZv-g„Z ¸iv Pvb wÎcyiv

01/07/09

3600/-

--

 

 1.  

Rbve gsP †_vqvB gvg©©v

wcZv- Asn¬vn«x gvg©v

86

H

3bs

115(1)

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve nèvZs eg

wcZv- PgwZ&jqvi eg

88

g‡Wj cvov

3bs

116

01/04/98

Rbve i“jmyg  eg

wcZv-g„Z abmvs eg

01/07/09

3600/-

--

 

 1.  

Rbve cÏ †mb Zs

wcZv-g„Z wZjKgwb Zs

78

g‡n›`ª cvov

3bs

117

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve cÖfvZ P›`ª PvKgv

wcZv-g„Z fv³i PvKgv

77

H

3bs

118

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm wmqvg Gs  eg

¯^vt g„Z wbqvgL~c eg

79

g‡Wj cvov

3bs

119(1)

01/01/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm iZœvZ Zs

¯^vt g„Z ¸b‡mb Zs

91

H

3bs

120

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve mgAvj eg

wcZv-†ZBRyj eg

95

g‡Wj cvov

3bs

364

01/07/02

Rbve LyqvBwej eg

wcZv-g„Z ‡iBwZ&j eg

01/07/09

3600/-

--

 

 1.  

wg‡mm wQjgv wÎcyiv

¯^vt †Rvn`v wÎcyiv

88

g‡n›`ª cvov

3bs

373

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm Zviv cywZ Zs

¯^v t P›`ªKzgvi Zs

85

`qvKzgvi cvov

3bs

487(1)

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve wcqviZjxs eg

wcZv-g„Z ZsZjxi eg

84

H

3bs

488

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm wPqvjwPs eg

¯^vt myg_vs eg

77

wmwc cvov

3bs

489

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm wewm‡Kv Zs

¯^vt cÖwZÁv Zs

76

cÖwZÁv cvov

3bs

545

01/07/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve Z&jvswK¬c eg

wcZv-g„Z _vb‡Kvqvj eg

72

g‡Wj cvov

3bs

547

01/07/04

Rbve ivg`Z wÎcyiv

wcZv-g„ZAbvnv wÎcyiv

01/07/09

3600/-

--

 

 1.  

Rbve ‡ZvqviZjxj eg

wcZv-g„Z †bBw`i eg

78

Pzqvbwej cvov

3bs

601

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve Bb›` Zs

wcZv-g„Z jvj gwb Zs

79

cÖwZ½v cvov

3bs

628

01/07/06

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm -Pzqvg‡bb eg

¯^v-g„t- PgAvj eg

82

Pzqvbwej cvov

3bs

735

01/07/09

 

 

 

 

 

 

 

BDwbqb mgvRKg©xi bvg I ¯^v¶i

 

wdì mycvifvBRv‡ii bvg I ¯^v¶i

 

Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmv‡ii bvg I ¯^v¶i

                               

 

µt bs

DcKvi‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

eqm

MÖvg /gnj­vi bvg

IqvW© bs

fvZvcwi‡kva ewn bs

1g fvZv cÖvwßi ZvwiL

cÖwZ¯’vcb msµvšÍ Z_¨

M„nxZ fvZvi cwigvY

Aewkó fvZvi cwigvY

gšÍe¨

fvZv ‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

ZvwiL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 1.  

Rbve wPsmvAs gvg©v

wcZv-g„Z wb‡_vqvB gvg©v

81

wkjevav cvov

4bs

121(2)

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm Avwbgv gv©gv

¯^vt K¨wPsn¬v gvg©v

77

H

4bs

122

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm Iqvs_yB gvg©v

¯^vt K¨vqvBgs gvg©v

79

H

4bs

123

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm ‡TvmvscÖ“  gvg©v

¯^vt D‡_vqvBwPs gvg©v

76

Pn¬v cvov

4bs

124

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve cvBwPscÖ“  gvgv©

wcZv-g„Z gsn¬vwPs gvg©v

83

H

4bs

125(1)

01/01/07

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve K¨_yB cÖ“ gvg©v

wcZv-g„Z gsn¬v_yB gvg©v

88

‡dvmvD cvov

4bs

126

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm gvIqvscÖ“  gvg©v

¯^vt †dvmvD gvg©v

76

H

4bs

127

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve ‰kwPscÖ“ gvg©v

wcZv-g„Z gvg¨vD gvg©v

71

wkjevav cvov

4bs

128

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm ‡gwPs gvg©v

¯^vt _yBmv cÖ“ gvg©v

79

Pn¬v cvov

4bs

129

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve _yBmvgs gvg©v

wcZv-g„Z †dvAs gvg©v

88

H

4bs

130

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve †KvqvBmvgs gvg©v

wcZv-g„Z wPsn¬vgs gvg©v

89

Pn¬v cvov

4bs

365

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm mvsgvD gvg©v

¯^vt g„Z gsmvn¬v gvg©v

82

wkjevav cvov

4bs

374

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm ‡PŠmvsD gvg©v

¯^vt ˆkK¨gs gvg©v

84

H

4bs

490

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm L¨vBwPsD gvg©v

¯^vt Dmvgs gvg©v

95

H

4bs

491

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm Iqvsn¬v gv©gv

¯^vt PvBmv cÖ“ gvg©v

76

K”QcZjx cvov

4bs

492

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve K¨n¬vwPs gvgv©

wcZv-g„Z mvDLq gvg©v

85

H

4bs

548

01/07/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve ab PivB wÎcyiv

wcZv-g„Z exi P›`ª

88

H

4bs

610

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm gyBsmyRv gvg©v

¯^vt wPs‡_vqvBAs gvg©v

76

H

4bs

641

01/07/07

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve-Dn¬v gvigv

wcZv-cvBcÖ“ gvigv

81

wkjevav cvov

4bs

677

01/07/09

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve-wPsn¬v D gvigv

wcZv-†_vqvBAs gvigv

86

‡dvmvD cvov

4bs

736

01/07/09

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve P‰kD gvg©v

wcZv-g„Z K¨‡_vqvBAs

85

‡MÖv¶¨s cvov

5bs

131(1)

01/10/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm cvBgªvD gvg©v

¯^vt gn¬vwPs gvg©v

87

H

5bs

132

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm gvK¨wPs gvg©v

¯^vt As_yBwPs gvg©v

88

‡MÖv¶¨s cvov

5bs

133

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve ‡dvmvwPs gvg©v

wcZv-g„Z gyBmvAs gvgv©

85

K”QcZjx cvov

5bs

134(1)

01/04/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

 Rbve K¨mvAs gvg©v

wcZv-g„Z †dvmvby gvg©v

78

H

5bs

135(1)

01/10/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

 Rbve DmvAs gvg©v

wcZv-g„Z L¨vBRy gvg©v

796

H

5bs

136(1)

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm gvDwPs gvg©v

¯^vt PvBn¬vcÖ“  gvg©v

69

H

5bs

137

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm n¬vµq gvg©v

¯^vgx- cy As gvg©v

85

ev¶¨s cvov

5bs

138(1)

01/04/98

wg‡mm AvBjmvwe Zs

¯^vt ebKzgvi Zs

01/07/2009

3600/-

--

 

 1.  

Rbve †dv‡mD gvg©v

wcZv-g„Z mvevB gvg©v

90

H

5bs

139(1)

H

Rbve †_vqvBmvD gvg©v

wcZv-g„Z PvBmvcÖ“ gvg©v

01/01/2010

1800/-

--

 

 1.  

wg‡mm `ys‡g gvg©v

¯^vt gsevwPs gvg©v

78

H

5bs

140

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve gs‡dvgªv gvg©v

wcZv-g„Z _yBn¬vAs  gvg©v

88

H

5bs

366

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm †gL¨s gvg©v

¯^vt ˆk_yB gvg©v

75

H

5bs

375

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 

BDwbqb mgvRKg©xi bvg I ¯^v¶i

wdì mycvifvBRv‡ii bvg I ¯^v¶i

Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmv‡ii bvg I ¯^v¶i

 

µt bs

DcKvi‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

eqm

MÖvg /gnj­vi bvg

IqvW© bs

fvZv cwi‡kva ewn bs

1g fvZv cÖvwßi ZvwiL

cÖwZ¯’vcb msµvšÍ Z_¨

M„nxZ fvZvi cwigvY

Aewkó fvZvi cwigvY

gšÍe¨

fvZv ‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

ZvwiL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 1.  

wg‡mm bvsgvcÖ“gvg©v

¯^vt gswPsD gvg©v

76

K”QcZjx cvov

5bs

493

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm n¬vµB gvg©v

¯^vt Dmvgs gvigv

79

K”QcZjx cvov

5bs

494(1)

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve gs‡g gvg©v

wcZv-g„Z gsmvB gvgv©

85

H

5bs

549(1)

01/01/07

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve mv_yB cÖ“ gvgv©

wcZv-g„Z gs‡dvmv gvg©v

89

H

5bs

550

01/07/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm gªsmvLB gvg©v

¯^v-g„Z gsevB gvg©v

82

H

5bs

602

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm µvIqvs gvg©v

¯^vt P‡_vqvBD gvg©v

82

H

5bs

627

01/07/06

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve gsg¨vwPs gvg©v

wcZv-g„Z †_vqvBn¬v cÖ“

75

H

5bs

642

01/07/07

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve- K¨wPsAs gvigv

wcZv-g„-gsevB gvigv

78

Av‡jM¨s cvov

5bs

678

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve- gsIqv gvigv

wcZv-g„-gseyLq gvigv

77

K”QcZjx

5bs

679

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm -gv‰kD gvigv

¯^vgx-g„-_yBµvB

89

H

5bs

680

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm -cvBD gvigv

¯^v-g„-mvM¨D gvigv

94

H

5bs

716

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve-gsevwPs gv©gv

wcZv-g„-ˆkn¬vAs gv©gv

87

H

5bs

737

01/07/09

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm -†gwPs gvigv

¯^v-g„-gsIqvB gvigv

77

H

5bs

738

01/07/09

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve wcwZnv wÎcyiv

wcZv-g„Z Ly`vivB wÎcyiv

75

mv`yP›`ª wÎcyiv

6bs

141(1)

01/07/06

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm RvMwb wÎcyiv

¯^vt RMb wÎcyiv

75

H

6bs

142(1)

01/07/06

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm iweiys wÎcyiv

¯^vt Rjivg wÎcyiv

77

H

6bs

143

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve `yM©v gwb wÎcyiv

wcZv-g„Z `ywnZv wÎcyiv

78

H

6bs

144(1)

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm e„Mgv wÎcyiv

¯^vt evmwšÍ wÎcyiv

75

bvivB cvov

6bs

145(1)

01/04/04

wg‡mm jvcwZ wÎcyiv

¯^vt `yMv© P›`ª wÎcyiv

01/07/09

3600/-

---

 

 1.  

wg‡mm mvivsmvs wÎcyiv

¯^vt K…Â P›`ª wÎcyiv

76

H

6bs

146

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm abi“  wÎcyiv

¯^vt `ytwLnv wÎcyiv

74

bvivB cvov

6bs

147(1)

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve evmZiv wÎcyiv

wcZv-g„Z gyw³ivg

79

H

6bs

148

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve fvM¨jv wÎcyiv

wcZv-g„Z ivBM¨v wÎcyiv

85

H

6bs

149(2)

01/01/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve `ytwLnv wÎcyiv

wcZv-g„Z iwenv wÎcyiv

97

bvivB cvov

6bs

150

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve aygev`y wÎcyiv

wcZv-g„Z gvqv P›`ª

87

H

6bs

367

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm evRvis wÎcyiv

¯^vt eiæLs wÎcyiv

88

IqveªvBs cvov

6bs

376

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve AsmcwZ wÎcyiv

wcZv-g„Z LywkivBs

76

H

6bs

495

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve jMbv wÎcyiv

wcZv-g„Z iv‡gAs wÎcyiv

79

‡Lqvs cvov

6bs

497(1)

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve wns`ynv wÎcyiv

wcZv-g„Z †¶Zivg

81

‡Lqvs cvov

6bs

551

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm -†dvqvcwi Zs

¯^v-g© wmMgwb

72

wmwc cvov

6bs

717

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm -gZi“ wÎcyiv

¯^v-g„- wm›`ynv wÎcyiv

85

mv`yP›`ª wÎcyiv

6bs

739

01/07/09

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm wPsµvcÖ“  gvg©v

¯^vt Av‡KvqvB gvg©v

83

‡MÖv¶¨s cvov

7bs

151

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 

BDwbqb mgvRKg©xi bvg I ¯^v¶i

 

wdì mycvifvBRv‡ii bvg I ¯^v¶i

 

Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmv‡ii bvg I ¯^v¶i

 

µt bs

DcKvi‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

eqm

MÖvg /gnj­vi bvg

IqvW© bs

fvZv cwi‡kva ewn bs

1g fvZv cÖvwßi ZvwiL

cÖwZ¯’vcb msµvšÍ Z_¨

M„nxZ fvZvi cwigvY

Aewkó fvZvi cwigvY

gšÍe¨

fvZv ‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

ZvwiL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 1.  

wg‡mm gyBmygv gvg©v

¯^vt AvPvB cÖ“ gvg©v

77

‡MÖv¶¨s cvov

7bs

152

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve cÖ“ ‡_vqvB gvg©v

wcZv-g„Z K¨wPs gvg©v

84

H

7bs

153(1)

01/04/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm gvn¬vwPs gvg©v

¯^vt ev‡_vqvB gvg©v

76

jvcvBMq cvov

7bs

154(1)

01/07/07

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve evwPs As gvg©v

wcZv-g„Z gswPsn¬v gvg©v

77

H

7bs

155

H

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm _yBmvcÖ“  gvg©v

¯^vt-g„Z evPvAs gvg©v

79

H

7bs

156(1)

01/07/07

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm AµvcÖ“ gvg©v

¯^vt wbjvAs gvg©v

78

H

7bs

157

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve ‡_vqvBmvsD gvg©v

wcZvtg„t gsP cÖ“ gvg©v

89

gsn¬v cvov

7bs

158(1)

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve PvB‡_vqvBn¬v gvg©v

wcZv-g„Z gsevB gv©gv

91

H

7bs

159

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve K¨ey gvg©v

wcZv-g„Z mv‡dv gvg©v

90

‡MÖv¶¨s cvov

7bs

160

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve K¨qBgs gvg©v

wcZv-g„Z AsK¨RvB

82

H

7bs

368

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm gvDwPs gvg©v

¯^vt K¨mvby gvg©v

84

H

7bs

377

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm †gwPs‡Tv gvg©v

¯^vt DwPs cÖæ gvg©v

85

n«v›Uzµx cvov

7bs

498

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve cÖ“ n¬vD gvg©v

wcZv-g„Z Av cÖ“ gs gvg©v

76

H

7bs

499

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve cvBmvD gvg©v

wcZv-g„Z K¨wPs gvg©v

77

jvcvBMq cvov

7bs

500

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve Avcygs gvg©v

wcZv-g„Z cvB_yBAs

83

H

7bs

552

01/07/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm LqwPs gvg©v

¯^vt K¨BIqv‰k gvg©v

78

H

7bs

557

01/07/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm IqvBgv gvg©v

¯^vt _yBwPsAs gvg©v

76

H

7bs

604

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm byn¬v cÖ“ gvg©v

¯^vt g„Z n¬vwPsgs gvg©v

85

H

7bs

643

01/07/07

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve- K¨mvgsgv©gv

wcs-g„Z mvn¬vgs

91

‡MÖv¶¨s cvov

7bs

681

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm -gvby gvg©v

¯^vt- g„Z cÖ“_yB

91

H

7bs

740

01/07/09

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm Djevby Zs

¯^vt `i“bv Zs

78

eUZjx cvov

8bs

161(1)

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm cvBmvsD gvg©v

¯^vt cy‡_vqvBD gvg©v

90

H

8bs

162

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm ‡g cÖ“  gvg©v

¯^vt PvB‡_vqvBn¬v gvg©v

79

H

8bs

163(1)

01/04/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve myavgwb Zs

wcZv-g„Z iOgwb Zs

77

H

8bs

164

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve jBm¨gwb Zs

wcZv-g„Z bvi`gwb Zs

97

eUZjx cvov

8bs

165

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm †emyBb gvjv Zs

¯^vt cv‡_v Zs

89

weRq cvov

8bs

166

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve Kzk P›`ª Zs

wcZv-g„Z kwZ P›`ª Zs

90

H

8bs

167(1)

01/07/07

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve wPsmvD gvg©v

wcZv-g„Z wPs‡_vqvBD

692

weRq cvov

8bs

168

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm Meix Zs

¯^vt PiK¨v Zs

94

H

8bs

169(1)

01/06/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve my×gwb Zs

wcZv- iv½vgwb Zs

88

RvgvP›`ª cvov

8bs

170

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve cywjb wenvix Zs

wcZv-g„Z gy‰iK¨v

79

H

8bs

369

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 

BDwbqb mgvRKg©xi bvg I ¯^v¶i

 

wdì mycvifvBRv‡ii bvg I ¯^v¶i

 

Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmv‡ii bvg I ¯^v¶i

                                 

 

µt bs

DcKvi‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

eqm

MÖvg /gnj­vi bvg

IqvW© bs

fvZv cwi‡kva ewn bs

1g fvZv cÖvwßi ZvwiL

cÖwZ¯’vcb msµvšÍ Z_¨

M„nxZ fvZvi cwigvY

Aewkó fvZvi cwigvY

gšÍe¨

fvZv ‡fvMxi bvg

wcZv/ ¯^vgxi bvg

ZvwiL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 1.  

wg‡mm ‡g cÖ“ ‡g gvg©v

¯^vt gyBmvAs gvg©v

87

RvgvP›`ª cvov

8bs

378

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve mvevP›`ª Zs

wcs g„Z mZxk P›`ª Zs

86

H

8bs

501(1)

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm `vj¨v cywi Zs

¯^vt ivR¨ gwb Zs

85

H

8bs

502(1)

01/07/06

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm ïfgvjv Zs

¯^vt Rvgv P›`ª Zs

91

H

8bs

553

01/07/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve niK¨v Zs

wcZv-g„Z giK¨v Zs

90

H

8bs

554

01/07/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve gsdz‡Tv gvg©v

wcZv-g„Z †_vqvBgs

81

H

8bs

605

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm fvbygwZ Zs

¯^vt g„Z weRq P›`ª Zs

87

weRq cvov

8bs

644

01/07/07

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm -wibZevjv Zs

¯^vt g„Z Pvu` gwb Zs

89

Pvu` gwb cvov

8bs

682

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve- cy‡_vqvB D

wcs‡Tvn«x gvg©v

88

cvBsLs cvov

8bs

683

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm -myMÜxgvjv Zs

¯^vt evb Pvub Zs

75

weRq cvov

8bs

741

01/07/09

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve m‡fb gwb Zs

wcZv-g„Z AÄb gwb Zs

90

IqvMB cvov

9bs

171

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm Avwk¦wb evjv Zs

¯^vt mykxj Zs

87

H

9bs

172(1)

01/01/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve bvK Kvjv Zs

wcZv-g„Z nvZ`ev Zs

79

H

9bs

173(1)

01/10/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm wmivR LvZzb

¯^vt BDbyQ wgqv

84

H

9bs

174

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve Avwgi nvgRv

wcZv-g„Z †Mvjvg Avjx

92

H

9bs

175(1)

01/06/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm cÂgvjv Zs

¯^vt ivOv Zs

91

H

9bs

176(1)

01/01/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm Kvjvwe Zs

¯^vt ü`q Zs

87

H

9bs

177

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm fvby gwZ Zs

¯^vt jwjZ †gvnb Zs

89

bvw_s wSwo

9bs

178(2)

01/04/06

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm mywgÎv Zs

¯^vt M‡Yk Zs

79

H

9bs

179

01/04/98

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve mykxj Zs

wcZv-g„Z bqvab Zs

94

H

9bs

180(1)

01/10/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm KvjvgyB Zs

¯^vt j¶xP›`ª Zs

95

H

9bs

361

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve bwjwb †mbZs

wcZv-g„Z P›`ª bv_ Zs

89

H

9bs

370

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm eKzj ivYx eo–qv

¯^vt Avb›` †gvnb eo–qv

85

IqvMB cvov

9bs

379

01/07/02

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve ‡gvnb jvj Zs

wcZv-g„Z Z¤^yjvj Zs

94

H

9bs

503

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm ‡cÖgjZv eo–qv

¯^vt g„Z wegj ˆe`¨

79

H

9bs

504

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm jvqjv †eMg

¯^vt wgÎ †nv‡mb

79

IqvMB cvov

9bs

505

01/07/03

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm ¯^ik¦Zx Zs

¯^vt †gvnb jvj Zs

87

H

9bs

555

01/07/04

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve iv‡R›`ª jvj Zs

wcZv-g„Z b›` Zs

85

H

9bs

556(1)

01/07/06

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve wegj Zs

wcZv-g„Z evjvab Zs

76

IqvMB cvov

9bs

606

01/07/05

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve- jwjZ P›`ª

wcs Avwiab Zs

72

bvw_s wSwo

9bs

718

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

wg‡mm -i‡kZ evjv Zs

¯^vt g„„Z bwjbx ‡mb Zs

88

IqvMB cvov

9bs

742

01/07/08

 

 

 

 

 

 

 1.  

Rbve- †hvwZk Zs

wcs g„Z DZziv Zs

87

IqvMB cvov

9bs

743

01/07/09